HISA - Tu van du hoc

Du học Đức: Học phí tại các trường Đại học Đức

Các khoản phí hiện thời và xu hướng tương lai tại các Trường Đại học tại Đức

   ĐH Berlin- Đức

1.       Baden-Württemberg:

1.      Phí quản lý Sinh viên: 40 EUR/Học kỳ

2.      Học phí chung: 500 EUR/Học kỳ

Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi

2.       Bayern:

1.      Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ

2.      Học phí chung: 100 - 500 EUR/Học kỳ

Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi

3.       Berlin:

1.      Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ

2.      Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

Dự kiến đến năm 2011 sẽ không có thay đổi

4.       Brandenburg:

1.      Phí quản lý Sinh viên: 51 EUR/Học kỳ

2.      Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi

5.       Bremen:

1.      Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ

2.      Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi

6.       Hamburg:

1.      Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ

2.      Học phí chung: 375 EUR/Học kỳ. Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định và không có giới hạn

Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi

7.       Hessen:

1.      Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ, Sinh viên nước ngoài có thể được miễn

2.      Không có Học phí chung, Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi

8.       Mecklenburg-Vorpommern:

1.      Không có Học phí chung, Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

Dự kiến đến mùa thu năm 2011 sẽ không có thay đổi

9.       Niedersachsen:

1.      Phí quản lý Sinh viên: 75 EUR/Học kỳ

2.      Học phí chung: 500 EUR/Học kỳ

Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi

10.   Nordrhein-Westfalen:

1.      Học phí chung: tối đa 500 EUR/Học kỳ

2.      Học phí Cao học: Tối thiểu 100 EUR/Học kỳ

3.      Phí quản lý Sinh viên nước ngoài: Tùy theo từng Trường quy định

Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi

11.   Rheinland-Pfalz:

1.      Học phí thu đối với Sinh viên vượt quá thời gian học tiêu chuẩn: 650 EUR/Học kỳ

2.      Học phí Cao học: từ 51,13 - 2.556,46 EUR/Học kỳ tùy theo Chương trình

12.   Saarland:

1.      Học phí chung: 2 Học kỳ đầu 300 EUR/Học kỳ, từ Học lỳ thứ 3 500EUR/Học kỳ

2.      Học phí tại Trường ĐH TH Saarland: tối đa 500 EUR/Học kỳ

3.      Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi

13.   Sachsen:

1.      Không có Học phí chung

2.      Học phí Cao học: từ 40 - 1.500 EUR cho một khóa học

Trong tương lai gần dự kiến sẽ không có thay đổi

14.   Sachsen-Anhalt:

1.      Học phí thu đối với Sinh viên vượt quá thời gian học tiêu chuẩn: 500 EUR/Học kỳ

2.      Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

Dự kiến đến đầu năm 2011 sẽ không có thay đổi

15.   Schleswig-Holstein:

1.      Phí quản lý Sinh viên: Tùy theo từng Trường quy định

2.      Học phí Cao học: Tùy theo từng Trường quy định

16.   Thüringen:

1.      Phí quản lý Sinh viên: 50 EUR/Học kỳ

2.      Học phí Cao học: Có thể thu 500 EUR/Học kỳ

 

                                                                                                (Nguồn DAAD Hanoi)

Cập nhật: 20/01/2010 - Lưu tin này

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: