HISA - Tu van du hoc

Tiêu chí nộp đơn Học bổng phát triển Australia (ADS)

Tiêu chí chung

Để đủ điều kiện nhận học bổng ADS, tất cả các ứng viên phải:

(a) Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam vào thời điểm nộp đơn lần đầu;

(b) Không có quyền cư trú dài hạn ở Australia hay bất kỳ quốc gia nào khác;

(c) Không kết hôn hoặc đính hôn với một người có quốc tịch của quốc gia khác; 

(d) Tuổi từ 45 trở xuống vào thời điểm nộp đơn;

(e) Nộp đơn xin theo học một khoá học mới và không tìm sự trợ giúp thông qua học bổng ADS hoặc ALA cho một khóa đã bắt đầu tại Australia theo các thỏa thuận tài trợ khác;

(f) Tốt nghiệp đại học (đối với ứng viên bậc Thạc sỹ) hoặc tốt nghiệp Thạc sỹ (đối với ứng viên bậc học Tiến sỹ);

(g) Có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan tại Việt Nam (Ứng viên thuộc Khối cơ quan nhà nước ưu tiên (CQNNƯT) phải làm việc tại cơ quan ít nhất hai năm; ứng viên là giảng viên đại học và ứng viên có hoàn cảnh khó khăn được xem xét đặc biệt với điều kiện này);

(h) (Dành cho ứng viên thuộc khối CQNNƯT) Được cơ quan ủng hộ và đã ký bản cam kết sẽ tiếp tục làm việc cho CQNNƯT ít nhất hai năm sau khi tốt nghiệp (lưu ý: một số CQNNƯT có thể yêu cầu thời gian cam kết làm việc nhiều hơn);

(i) Có bản Tự thuật cá nhân kèm theo đơn xin học bổng nói rõ mục đích, động cơ đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, ghi rõ lĩnh vực ưu tiên phát triển mà họ mong muốn sẽ đóng góp;

(j) Thuộc một trong 5 nhóm ứng viên (xem trang tiếp);

(k) Không được cấp một học bổng nào khác dẫn đến trùng lặp về lợi ích.

Lưu ý:  Khi được tuyển chọn để nhận học bổng ADS, ứng viên phải i) Đáp ứng, hoặc có khả năng đáp ứng, trước khi bắt đầu khóa học, các yêu cầu đầu vào về học tập và trình độ tiếng Anh theo quy định của trường đại học ở Australia đối với chương trình học mà ứng viên đăng ký; và ii) Có thể đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ Australia về visa sinh viên quốc tế để được nhập cảnh vào Australia.

                            

Tiêu chí nộp đơn theo nhóm ứng viên

Ứng viên cần phải đáp ứng tiêu chí tuyển chọn của một trong năm nhóm ứng viên.

NHÓM 1:  CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Nơi làm việc:  Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, các sở ban ngành quản lý cấp tỉnh, huyện, xã.

Kinh nghiệm: Hai năm kinh nghiệm ở một cơ quan nhà nước.

Bậc học:

 • Sau đại học
 • Đại học (đối với ứng viên có hoàn cảnh khó khăn)  

Cam kết làm việc: Cam kết làm việc trong cơ quan hành chính địa phương ít nhất hai năm sau khi tốt nghiệp.

Bản tự thuật cá nhân: Bản tự thuật cá nhân phải nêu rõ những kỹ năng mới học sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự thay đổi hành chính Nhà nước có lợi cho việc giảm nghèo và phải thuyết phục về động cơ duy trì cam kết đóng góp.

Yêu cầu tiếng Anh: 

Nộp đơn: Không cần chứng minh trình độ IELTS khi nộp đơn.

Thi tiếng Anh đầu vào:

 • Đáp ứng yêu cầu điểm IELTS 4.5 trở lên, không có điểm thành phần nào dưới 3.5 khi thi tiếng Anh đầu vào
 • Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn không đạt điểm IELTS 4.5 có thể được đào tạo bổ sung tiếng Anh để nâng cao trình độ tiếng Anh lên mức yêu cầu 4.5

Trao học bổng: Đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học tập và tiếng Anh của trường Đại học mà bạn chọn ở Australia

NHÓM 2:  NGƯỜI LÀM VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nơi làm việc:  Các tổ chức nhà nước, bán công, tư nhân và phi chính phủ có liên quan tới các vấn đề về nông thôn hoặc tại khu vực nông thôn

Kinh nghiệm: Hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (trừ các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn).

Bậc học:

 • Sau đại học
 • Đại học (đối với ứng viên có hoàn cảnh khó khăn)  

Cam kết làm việc: Theo yêu cầu của cơ quan ứng viên.

Bản tự thuật cá nhân: Bản tự thuật phải nêu rõ những kỹ năng mới học sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các ngành công nghiệp nông thôn hoặc dịch vụ xã hội có lợi cho việc giảm nghèo, và phải thuyết phục về động cơ duy trì cam kết đóng góp.

Yêu cầu tiếng Anh: 

Nộp đơn: Không cần chứng minh trình độ IELTS khi nộp đơn.

Thi tiếng Anh đầu vào:

 • Đáp ứng yêu cầu điểm IELTS 4.5 trở lên, không có điểm thành phần nào dưới 3.5 khi thi tiếng Anh đầu vào
 • Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn không đạt điểm IELTS 4.5 có thể được đào tạo bổ sung tiếng Anh để nâng cao trình độ tiếng Anh lên mức yêu cầu 4.5

Trao học bổng: Đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học tập và tiếng Anh của trường Đại học mà bạn chọn ở Australia.

NHÓM 3:  CÁN BỘ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Nơi làm việc:  Các CQNNƯT, Các cơ quan nhà nước khác ở cấp Trung ương.

Kinh nghiệm: Hai năm kinh nghiệm ở cơ quan nhà nước 

Bậc học:

 • Các khoá học sau đại học có liên quan trực tiếp đến nhu cầu của cơ quan
 • Bậc học Tiến sỹ chỉ dành cho ứng viên làm việc tại các viện nghiên cứu hoặc cơ quan hoạch định chính sách

Cam kết làm việc: Cam kết làm việc trong cơ quan trung ương của Việt Nam ít nhất 5 năm sau khi tốt nghiệp.

Bản tự thuật cá nhân: Bản tự thuật phải nêu rõ những kỹ năng mới học sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự thay đổi trong chính sách hoặc hệ thống phát triển trung ương. Các ứng viên thuộc CQNNƯT phải được ủng hộ bởi kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của cơ quan và bản Kế hoạch Định hướng Nghề nghiệp có liên quan đến kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực của CQNNƯT và giải thích rõ ứng viên sẽ đóng góp như thế nào cho năng lực của các CQNNƯT sau khi trở về Việt Nam.

Yêu cầu tiếng Anh: 

Nộp đơn: Không cần chứng minh trình độ IELTS khi nộp đơn.

Thi tiếng Anh đầu vào: Đáp ứng yêu cầu điểm IELTS 4.5 trở lên, không có điểm thành phần nào dưới 3.5 khi thi tiếng Anh đầu vào.

Trao học bổng: Đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học tập và tiếng Anh của trường Đại học mà bạn chọn ở Australia. 

NHÓM 4:  GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Nơi làm việc:  Các trường đại học và cao đẳng công lập hoặc các viện nghiên cứu của Việt Nam.

Kinh nghiệm: Hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (trừ ứng viên là giảng viên mới ra trường năm đầu tiên).

Bậc học:

 • Thạc sỹ nghiên cứu
 • Tiến sỹ

Cam kết làm việc: Cam kết làm việc trong hệ thống trường đại học công lập của Việt Nam ít nhất 5 năm sau khi tốt nghiệp.

Bản tự thuật cá nhân: Bản tự thuật phải nêu rõ những kỹ năng nghiên cứu mới trong ngành học của họ sẽ đóng góp như thế nào vào việc nâng cao các chương trình nghiên cứu và giảng dạy ở trường đại học của họ để giúp ích cho sự phát triển của Việt Nam, và phải thuyết phục về động cơ duy trì cam kết đóng góp.

Yêu cầu tiếng Anh: 

Nộp đơn: Không cần chứng minh trình độ IELTS khi nộp đơn.

Thi tiếng Anh đầu vào: Đáp ứng yêu cầu điểm IELTS 5.5 trở lên, không điểm thành phần nào dưới điểm 5.0 khi thi tiếng Anh đầu vào.

Trao học bổng: Đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học tập và tiếng Anh của trường Đại học mà bạn chọn ở Australia. 

NHÓM 5:  GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

Nơi làm việc:  Các trường đại học và cao đẳng công lập của Việt Nam.

Kinh nghiệm: Hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (trừ ứng viên là giảng viên mới ra trường năm đầu tiên).

Bậc học: Khóa TESOL ở các bậc học sau:

 • Bằng cao học
 • Thạc sỹ nghiên cứu
 • Tiến sỹ

Cam kết làm việc: Cam kết làm việc trong hệ thống trường đại học công lập của Việt Nam hoặc các cơ sở liên kết dạy tiếng Anh của các trường ít nhất 5 năm sau khi tốt nghiệp.

Bản tự thuật cá nhân: Bản tự thuật phải nêu rõ những kỹ năng nghiên cứu mới trong ngành học của họ sẽ đóng góp như thế nào vào việc nâng cao các chương trình TESOL hoặc việc đào tạo giáo viên TESOL để giúp ích cho chiến lược nâng cao trình độ tiếng Anh của người dân, và phải thuyết phục về động cơ duy trì cam kết đóng góp.

Yêu cầu tiếng Anh: 

Nộp đơn: Không cần chứng minh trình độ IELTS khi nộp đơn.

Thi tiếng Anh đầu vào: Đáp ứng yêu cầu điểm IELTS 5.5 trở lên, không điểm thành phần nào dưới điểm 5.0 khi thi tiếng Anh đầu vào.

Trao học bổng: Đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học tập và tiếng Anh của trường Đại học mà bạn chọn ở Australia. 

 YÊU CẦU VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP VỚI TẤT CẢ CÁC NHÓM ỨNG VIÊN

Đối với ứng viên bậc học Thạc sỹ:

(i) Tốt nghiệp đại học chính quy

(ii) Các ứng viên khối CQNNƯT bậc Thạc sỹ phải có bằng đại học chính quy với điểm tổng kết trung bình chung là 7.0

(iii) Ứng viên thạc sỹ nghiên cứu phải nộp một bản đề cương nghiên cứu theo mẫu

(Tải mẫu đề cương từ trang web ASDiV tại đây)

Đối với ứng viên bậc học Tiến sỹ:

(iv) Tốt nghiệp Thạc sỹ chính quy

(v)   Đối với ứng viên khối CQNNƯT, bậc học Tiến sỹ chỉ dành cho những người làm việc ở viện nghiên cứu hoặc cơ quan hoạch định chính sách

(vi)  Ứng viên nhóm 4 chỉ có bằng đại học có thể được chấp nhận trong những trường hợp đặc biệt.  

(vii) Bằng Thạc sỹ bán thời gian có thể được xem xét tuỳ theo từng trường hợp 

(viii) Có ít nhất một bài báo khoa học hoặc công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên tạp chí khoa học quốc gia hoặc quốc tế vào thời điểm nộp đơn

(ix) Nộp một bản đề cương nghiên cứu theo mẫu nhằm hình thành cơ sở cho công trình nghiên cứu Tiến sỹ (Tải mẫu đề cương nghiên cứu từ trang web ADSiV tại đây).

Cập nhật: 02/07/2010 - Lưu tin này

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: